Privacyverklaring Saskia Janse de Jonge Coaching

Saskia Janse de Jonge Coaching (hierna: SJJC) realiseert zich dat vertrouwen het fundament is onder een prettige en effectieve samenwerking. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy optimaal te beschermen. Met ingang van 25 mei 2018 is dit vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met deze privacyverklaring geef ik aan welke gegevens ik verzamel als je mijn website gebruikt en/of als je je aanmeldt voor mijn diensten en waarom ik deze gegevens verzamel. Zo weet je precies hoe ik werk. SJJC verklaart hiermee de privacy van alle gebruikers van de website en van haar klanten te respecteren. Ik behandel de persoonlijke informatie die je mij verschaft dan ook hoogst vertrouwelijk.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van SJJC. Weet wel dat SJJC niet verantwoordelijk is voor het privacy-beleid van andere sites en bronnen.

Persoonsgegevens die SJJC verwerkt

SJJC verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. De persoonsgegevens die ik verwerk bestaan uit: voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam, geboortedatum, adres en contactgegevens (bv. telefoonnummer, mobiel nummer en e-mail adres). Daarnaast verwerk ik overige persoonsgegevens die jijzelf actief verstrekt, bijvoorbeeld door het contactformulier op de website in te vullen, in correspondentie of (telefonische) gesprekken.

Met welk doel verwerkt SJJC jouw persoonsgegevens?

SJJC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Coachsessies/trajecten, oftewel het uitvoeren van de opdracht.
  • Factureren van de geleverde dienst en het afhandelen van jouw betaling.
  • Contact via telefoon, e-mail, WhatsApp als onderdeel van mijn dienstverlening.

SJJC besluit niets geautomatiseerd. SJJC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang SJJC persoonsgegevens bewaart

SJJC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Tenzij jij dat anders wenst, bewaart SJJC jouw gegevens tot 7 jaar na beëindiging van de coaching. Daarna verwijder ik alle persoonlijke gegevens in het digitale en fysieke dossier.

Delen van persoonsgegevens met derden

SJJC deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Delen met derden gebeurt alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. SJJC blijft vervolgens verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Cookies

SJJC maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SJJC en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij SJJC een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die SJJC van jou heeft, in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@saskiajansedejonge.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, neem ik ter verificatie tevens telefonisch contact met jou op. Dit ter bescherming van je privacy. Ik behandel jouw verzoek zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken. SJJC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe SJJC persoonsgegevens beveiligt

SJJC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Saskia Janse de Jonge via 06 11 77 00 97 of via info@saskiajansedejonge.nl.

Interesse?

Neem telefonisch contact met me op: