Algemene voorwaarden

1.Saskia Janse de Jonge Coaching (lees verder als SJJC) werkt volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor coaches, vastgesteld door de beroepsvereniging NOBCO.
2.SJJC behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal indien dit het geval is, de reden opgeven.
3.SJJC registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een elektronisch dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 7 jaar bewaard, waarna zij vernietigd worden. SJJC hanteert een privacyverklaring volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze is openbaar beschikbaar op de site van SJJC.
4.Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt (in geval van een afspraak op de maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 18.00 uur voorafgaand aan de afspraak). Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. In geval van ziekte van de cliënt of overlijden van bloed- of aanverwanten, bestaat de gelegenheid tot 2 uur voor de behandeling kosteloos te annuleren.

De cliënt krijgt (na een sessie) per mail en/of WhatsApp de volgende afspraak bevestigd, waarin de datum en het tijdstip van de volgende sessie staan vermeld. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.

5.De cliënt past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen.
6.Na afloop van iedere sessie wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. SJJC adviseert de cliënt over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten. SJJC aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan, dan wel enige medische- of andere, voor de coaching belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.
7.SJJC behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien de cliënt bij aanvang van de sessie onder invloed blijkt te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.
8.Indien de cliënt later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt 15 minuten later de sessietijd bekort tot de oorspronkelijke eindtijd. Indien de cliënt meer dan 15 minuten te laat komt, vervalt de sessie. De kosten worden volledig doorberekend (uitgezonderd bijzondere overmacht situaties buiten de wil van de cliënt om).
9.De cliënt ontvangt na elke sessie per mail de factuur, naast een Knab betaalverzoek via WhatsApp. De factuur dient binnen 1 week na de factuurdatum voldaan te worden en in ieder geval voor de eerst volgende sessie. Indien na een herinnering betaling uitblijft, zal de vordering in handen van een incassobureau gegeven worden.

Interesse?

Neem telefonisch contact met me op: